Fogalomtár

Ezzel kezdődjön Tartalmazza Pontos kifejezésHasonló kifejezés
Kifejezés Meghatározás
Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni:

  • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
  • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
  • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható
  • kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés

Az adathordozhatósághoz való jog egy új, a saját adatok feletti rendelkezést erősítő jogintézmény, mely akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli.

Adatvédelem

A személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.​

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens alatt a rendelet értelmében a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.​

API (Application Programming Interfaces)

Az API (angol rövidítés eredete application programming interface) alatt egy olyan programozási interfészt, programozási felületet és annak részletes dokumentációját értjük, amelynek segítségével egy rendszer egy másik programhoz (esetleg rendszerprogramhoz) csatlakozhat. Ennek révén a másik programrendszer szolgáltatási használhatóak, anélkül, hogy a program belső részleteit ismerni kellene. (Ellentétben az általános értelemben vett interfész fogalmával ahol az interfész az adatok átadását-fogadását határozza meg, az API a másik program funkcionalitásainak használatát teszi lehetővé), Az API dokumentációjához tartozik a paraméterek pontos leírása is. A paraméterekkel lehetséges információkat átadni, illetve eredményeket átvenni. Az API-k használata független a programnyelvtől (azaz az API segítségével meghívott program, nem kell, hogy ugyanazon a nyelven íródjon, mint a hívó program). Tipikus API lehet pl. egy operációs rendszer szolgáltatásainak használata, egy speciális feladatra írt függvény/eljárás-gyűjtemény használata (pl. gépek és eszközök közötti kommunikáció)) vagy egy program funkcionalitásának használata (pl. a Google Map funkciók használata saját programban)